ببینید| آجیل خوردن پوتین در اجلاس شانگ‌های

آجیل خوردن آقای رئیس جمهور در اجلاس شانگ‌های سوژه رسانه‌ها شد.