بازدید شبانه خبرنگاران از طرح های شهرداری شیراز

توضیحات محمد حسن اسدی شهردار شیراز پیرامون زیرگذر های شیراز و حجم پروژه

دهمین بازدید مدیریت شهری شیراز و خبرنگاران از روند اجرای نوبت شب پروژه‌های عمرانی بزرگ مقیاس در سال ۱۴۰۳

خبرنگار : مرجان دهقانی 

پروژه: مرکز همایش های شهر، زیرگذر خیابان شهید پیشرو

مکان: خیابان شهید پیشرو، ساختمان مرکزی شهرداری شیراز (شهید سلیمانی)