کتک خوردن اعضای هیات مدیره توسط سهامداران در کرمان

کتک خوردن اعضای هیات مدیره توسط سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران استان کرمان را در این ویدیو ببینید