دکتر پاک فطرت : بحث فساد ستیزی نباید در حد شعار باقی بماند