ببینید| تورم؛ برای مهار آن راهی نیست؟

مردم و کارشناسان درباره وضعیت بحرانی این روزهای اقتصاد ایران چه می گویند؟