پاک فطرت: ماموریت من در مجلس آینده فسادستیزی و اجرای عدالت است