حسن صفری از "هنونوی" می گوید

حسن صفری خواننده اصیل شیرازی با بیان تفاوت های زیان و گویش به تبیین و تشریح واژه " هنونوی " پرداخت ، این واژه شیرازی در یکی از ترانه های حسن صفری به همین نام بکار برده شده است.