صدای پای آب ، کاری از شورای فرهنگی آب منطقه‌ای فارس

 صدای پای آب کار موسیقی ارزشمندی است که با آهنگ سازی سید عبدالرحیم محدث و صدای گرم محمد امین آبادیان خلق شده است.

در شرایطی که اغلب دشت‌های استان فارس و بیشتر نقاط کشور با چالش‌های خشکسالی و کم آبی درگیر است، آفرینش این اثر هنری تلنگری به همه ما برای مصرف بهینه آب است.