ببینید| یک نقطه عجیب در ایران که مرز ۳ استان است!

فیلمی در فضای مجازی مورد توجه کاربران قرار گرفته که ۳ استان وسیع ایران در یک نقطه از کویر هم مرز هستند! صفحات منتشر کننده این فیلم در مورد سهم هر استان از این نقطه نوشته‌اند؛ کویر لوت بین سه استان قرار دارد که کرمان ٧٠٪، سیستان_بلوچستان ٧٪ و خراسان جنوبی ٢٣٪ از آن سهم دارند و اینجا در مجموع حدود ١٧٥٠٠٠ کیلومتر مربع معادل ١٠٪ خاک ایران وسعت دارد.