ببینید| مجری تلویزیون: وضعیت اینترنت خوب نیست آقای مسئول!

ویدئویی از انتقاد مجری تلویزیون از وضعیت اینترنت را ببینید.