بابک طیبی پژوهشگر فرهنگی در میزگرد خبرجنوب تشریح کرد: اقبال فرهنگی نسل جدید و جایگاه حاکمیت فرهنگی

بابک طیبی پژوهشگر فرهنگی با حضور در میزگرد خبرجنوب به تشریح اقبال فرهنگی نسل جدید و جایگاه حاکمیت فرهنگی پرداخت و اولویت ها و رویکردهای مسوولانه جامعه در موضوع فرهنگ را تبیین کرد.