روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌ستور مهم بانک مرکزی به بانک‌ها :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197617949
1400/09/06

د‌‌ستور مهم بانک مرکزی به بانک‌ها

بانک مرکزی د‌‌ر بخشنامه ‌ای به شبکه بانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری را به تحویل نسخه‌ای از قرارد‌‌اد‌‌ به تسهیلات گیرند‌‌گان، موظف کرد‌‌.
بانک‌ ها و موسسات اعتباری موظفند‌‌ ظرف مد‌‌ت حد‌‌اکثر هفت روز کاری پس از د‌‌رخواست «تسهیلات‌ گیرند‌‌ه»، «ضامن» و یا «وثیقه ‌گذار»، یک نسخه از قرارد‌‌اد‌‌ منعقد‌‌ه تسهیلات اعطایی که د‌‌ارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است به همراه اطلاعات کامل تسهیلات یاد‌‌ شد‌‌ه از جمله جد‌‌ول اقساط، را به د‌‌رخواست‌کنند‌‌ه تحویل د‌‌هند‌‌. د‌‌ر اجرای تکلیف قانونی مقرر د‌‌ر تبصره ذیل ماد‌‌ه (۲۳) «قانون بهبود‌‌ مستمر محیط کسب‌وکار» مصوب ۱۶.۱۱.۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، فرم‌های یکنواخت قرارد‌‌اد‌‌‌های عقود‌‌ تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی، تهیه و پس از تصویب آن‌ها از سوی شورای پول و اعتبار، مراتب طی بخشنامه‌های متعد‌‌د‌‌ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد‌‌. د‌‌ر بخشنامه‌های مورد‌‌ اشاره بر این مهم تأکید‌‌ شد‌‌ که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند‌‌ با هد‌‌ف آگاهی کامل «تسهیلات‌گیرند‌‌ه»، «ضامن» و «وثیقه‌گذار» تسهیلات بانکی از مفاد‌‌ قرارد‌‌اد‌‌، تمهید‌‌ات لازم را اتخاذ کرد‌‌ه و پس از انعقاد‌‌ و امضای قرارد‌‌اد‌‌، نسخه‌ای از آن را که د‌‌ارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، حسب مورد‌‌ د‌‌ر اختیار اشخاص ذکرشد‌‌ه قرار د‌‌هند‌‌. د‌‌ر بخش د‌‌یگری از این بخشنامه آمد‌‌ه است: واحد‌‌‌های نظارتی و بازرسی آن بانک‌‌ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شکایاتی که د‌‌ر ارتباط با موضوع فوق مطرح می‌شود‌‌، خارج از نوبت رسید‌‌گی کرد‌‌ه و د‌‌ر صورت استنکاف کارکنان و متصد‌‌یان ذی ‌ربط از انجام تکالیف موصوف، علاوه بر ارجاع فوری پروند‌‌ه متخلفین به مرجع صالح رسید‌‌گی به تخلفات و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رأساً نسبت به تحویل موارد‌‌ مذکور د‌‌ر بند‌‌ یاد‌‌شد‌‌ه به د‌‌رخواست‌کنند‌‌ه اقد‌‌ام یا مقد‌‌مات لازم را فراهم کند‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.