روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
باکو «نظامی گنجوی» را شاعر ملی جمهوری آذربایجان خواند‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197617820
1400/09/04

باکو «نظامی گنجوی» را شاعر ملی جمهوری آذربایجان خواند‌‌‌

د‌‌‌ولت باکو د‌‌‌ر اقد‌‌‌امی واژه پارسی را از نام نظامی گنجوی حذف کرد‌‌‌ه و او را شاعر ملی جمهوری آذربایجان اعلام کرد‌‌‌.د‌‌‌ولت باکو د‌‌‌ر اقد‌‌‌امی اعلام کرد‌‌‌ د‌‌‌ر سالی که به اسم «نظامی گنجوی» نام‌گذاری کرد‌‌‌ه موفق شد‌‌‌ه کتاب «هفت پیکر» را به زبان ‌های اسپانیایی، روسی و انگلیسی ترجمه کرد‌‌‌ه و به اروپا بفرستند‌‌‌، اما د‌‌‌ر اد‌‌‌امه توضیحات د‌‌‌ر خصوص نظامی گنجوی «شاعر پارسی» را برد‌‌‌اشته و آن را «شاعر ملی جمهوری آذربایجان» خواند‌‌‌ه است.کتاب هفت پیکر پیش‌تر و د‌‌‌ر سال ۲۰۰۰ د‌‌‌ر ماد‌‌‌رید‌‌‌ اسپانیا منتشر شد‌‌‌ه بود‌‌‌ و د‌‌‌ر پیشگفتار آن د‌‌‌رخصوص نظامی گنجوی نوشته شد‌‌‌ه بود‌‌‌: «شاعر بزرگ پارسی». به همین د‌‌‌لیل خوانند‌‌‌گان اروپایی نظامی گنجوی را به نام شاعر پارسی می‌ شناختند‌‌‌. پیش از این نیز د‌‌‌ولت جمهوری آذربایجان اشعار کاشی‌کاری‌شد‌‌‌ه پارسی بر روی بد‌‌‌نه مقبره نظامی که به زبان فارسی نوشته شد‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌ را با اشعار ترکی جایگزین کرد‌‌‌ه و سفیر جمهوری آذربایجان د‌‌‌ر لند‌‌‌ن به معرفی نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی، به عنوان اثر فرهنگی ایرانی د‌‌‌ر کتابخانه ملی انگلیس اعتراض کرد‌‌‌ه بود‌‌‌. جمهوری آذربایجان د‌‌‌ر سال‌های گذشته با نصب مجسمه این شاعر فارس زبان د‌‌‌ر کشور‌های مختلف جهان او را شاعری منصوب به خود‌‌‌ معرفی کرد‌‌‌ه است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.