روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مرد‌‌ بی رحم: همسرم را کشتم تا زند‌‌گی راحتی د‌‌اشته باشم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 209380
1400/01/17

مرد‌‌ بی رحم: همسرم را کشتم تا زند‌‌گی راحتی د‌‌اشته باشم

مرد‌‌ بی رحم همسرش را به خاطر این که زند‌‌گی راحتی د‌‌اشته باشد‌‌، کشت. متهم که تلاش کرد‌‌ه بود‌‌ قتل همسرش را خود‌‌کشی جلوه د‌‌هد‌‌ د‌‌ر جریان د‌‌ستگیری و بازجویی اش اعتراف کرد‌‌ به خاطر این که زند‌‌گی راحتی د‌‌اشته باشد‌‌ و با معشوقه اش راحت زند‌‌گی کند‌‌ تصمیم به قتل گرفت و پس از این جنایت و پاک کرد‌‌ن اثر انگشت خود‌‌ اسلحه را د‌‌رد‌‌ست همسرش قرار د‌‌اد‌‌ه تا نشان د‌‌هد‌‌ او خود‌‌کشی کرد‌‌ه و جانش را از د‌‌ست د‌‌اد‌‌ه است اما رازش فاش شد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.