روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • اختلال د‌‌‌ر سایت هسته ‌ای نطنز مشکوک به خرابکاری و نفوذ
 • به هم ریختن عرضه و تقاضا د‌ر بازار طلا
 • این یکی فضاپیما هم که ترکید‌ واکسن رو گود‌برد‌اری کنیم تا د‌یر نشد‌ه
 • پایان کابوس یک جنایت خانواد‌‌گی
 • سایه جنگ د‌ریایی ایران و اسرائیل بر مذاکرات وین
 • اثرات جبران ناپذیر نوشید‌‌نی های شیرین بر عملکرد‌‌ مغز
 • حمله یک نمایند‌ه به تیم مذاکره‌ کنند‌ه وین
 • استعد‌اد‌ های خوبی از فارس د‌ر ورزش نابینایان ایران معرفی شد‌ند‌
 • احمد‌‌‌ی‌ نژاد‌‌‌: وقت انتخابات مطالبی د‌‌‌ارم که می‌ گویم از کسی هم نمی ترسم
 • بررسی علمی آخرین وضعیت بورس های سهام، طلا و ارز توسط جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير عامل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه و استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ برجسته بورس
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  ٣ گام بزرگ شهرداری شیراز برای تحقق شهر هوشمند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 205668
  1399/12/04

  ٣ گام بزرگ شهرداری شیراز برای تحقق شهر هوشمند

  جلال الدین عرفانی- خبرنگار «خبرجنوب»/ یکی از فعاليت‌هايی که چند سالی است در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته بحث راه اندازی شهرداری الکترونیک است و در طول این مدت طرح های بسیاری از جمله طرح شهروند سپاری به سرانجام رسیده اما حال روز گذشته شهرداری شیراز با رونمایی از ٣ پروژه دیگر در حوزه شهرداری الکترونیک گامی دیگر به سمت تحقق شهر هوشمند برداشت. شهردار شیراز در مراسم رونمایی از سامانه‌های PMIS، حمل‌ و ‌نقل بار و سبزینه گفت: امروز در باغ جهان نما اینترنت به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد و به تدریج تا پایان سال در چند ایستگاه مترو و تا روز شیراز در تمامی نقاط جمعیتی و گردشگری شهر چتر وای فای و اینترنت رایگان پهن و هر روز ٢٠٠ مگا بایت اینترنت رایگان به شهروندان شیرازی ارائه می ‌شود تا معنی شیراز به عنوان شهر «اسمارت» یا همان شهر هوشمند محقق شود. حیدر اسکندر پور تصریح کرد: زمانی که ما بحث رویکرد نرم افزاری به شهر را مطرح کردیم برخی فکر می‌ کردند می ‌خواهیم پروژه های عمرانی را تعطیل کنیم اما این گونه نبود بلکه هدف ما نگاه نرم افزاری در اجرای پروژه های مختلف بود. وی با اشاره به راه اندازی سامانه PMIS در راستای ارتباط بیشتر با مردم و انعکاس شفافیت تر فعالیت ‌های شهرداری گفت: شما می ‌بینید زمانی که پروژه بزرگراه صدر در تهران اجرا شد منتقدین از هزینه ٣ هزار میلیارد تومانی آن می ‌گفتند اما شهرداری تهران از هزینه ٧٠٠ میلیارد تومانی می گفت و یا در همین شیراز خودمان شهرداری می گفت برای ساخت پل کابلی ولی عصر (عج) یک عدد خرج کرده و منتقدین عدد دیگری و اطلاعات صحیح به شهروندان و افکار عمومی داده نمی شد. شهردار شیراز افزود: اما ما با توجه به این که اعتقاد داریم افکار عمومی حق دارد بداند در چه پروژه ای چه میزان هزینه شده و به همین دلیل هم امروز از این سیستم رونمایی می ‌شود و با راه اندازی آن شهروندان، مدیران و ناظران به صورت آنلاین می ‌توانند تمامی پرداخت و صورت پرداخت ها را رصد کنند. وی افزود: یکی از اشکالات برخی دستگاه ‌ها برآوردهای اولیه پروژه ها با آن چه بود که بعداً اجرا می ‌شد اما در این سامانه هر چیزی هم بخواهد در پروژه تغییر کند روزانه قابل رصد است، این حق شهروندان است که بدانند پولی که شهروندان دادند چگونه هزینه می ‌شود. شهردار شیراز افزود: در همه دوره های شهرداری یکی از گلایه های شهروندان این است که چرا مثلاً فلان پروژه در فلان نقطه شهر انجام شده این سامانه اما شهر را کامل مانیتور کرده به عنوان داشبورد مدیریتی است که مدیران بر مبنای اطلاعات آن حتی می‌ توانند بدانند در یک پارک در نقطه ای از شهر چه تعداد درخت کاشته شده است. اسکندرپور گفت: این سامانه دو کار مهم انجام داده، اول تصمیم گیری مدیران علمی و کارشناسی تر می شود و دوم این که حق شهروندان برای رصد امور را انجام می ‌دهد. وی با تقدیر از دست اندرکاران اجرای این پروژه ها و نقش آن ها در یکپارچگی بیشتر دستگاه ‌های زیر مجموعه شهرداری با یکدیگر گفت: با توجه به اقداماتی که در حوزه شهرداری الکترونیک صورت گرفته امروز به جایی رسیدیم که پاسخ استعلام های ساختمانی را می ‌توان با نصب یک اپلیکیشن گرفت. اسکندر پور افزود: در زمینه شهروند سپاری و استعلام های ساختمانی به رغم مشکلات سر راه اتفاقات خوبی صورت گرفت به گونه ای که با اجرای این طرح ۵۶ درصد از ١٢٠ هزار مراجعه‌ای که در طول سال به شهرداری می شد کاسته و شهروندان نیز به جای انتظار دو هفته تا دو ماه برای دریافت پاسخ استعلام تنها دو ساعت تا دو روز بعد نتیجه استعلام خود را می‌ گیرند. شهردار شیراز گفت: البته اراده ما در زمینه شهرداری الکترونیک فراتر از این سامانه است و امیدوارم که در استقرار آن به درستی عمل کنند همان گونه که نسبت به برخی بخش‌ ها در سامانه شفافیت گله داریم که بعضی اطلاعات خود را دیر در سامانه شفافیت بارگذاری می‌ کنند.

  شورا باید به سمت نظارت بر اجرای مصوبات حرکت کند
  رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این مراسم گفت: امروز می ‌توانیم با قاطعیت بیان کنیم که شورای شهر شیراز در حوزه ساختاری به هیچ مصوبه جدیدی نیاز ندارد و تمامی آن چه نیاز بود، هم ‌اکنون نهایی شده است و از این به بعد باید به سمت نظارت حرکت کنیم تا مصوبات به ‌خوبی اجرا شود. سید عبدالرزاق موسوی با اشاره به سابقه راه اندازی سامانه اطلاعات پروژه در سال ٩٧ افزود: موضوع شهرداری الکترونیک مبتنی بر دو اصل خدمات‌ رسانی آسان، سریع و با کیفیت و نیز شفاف‌ سازی است. وی اظهار داشت: این شورا برای نخستین بار در برنامه پنج ‌ساله پنجم، ۳۶۰ شاخص کمی را تدوین کرده است که برای ارزیابی برنامه‌ های مختلف شهرداری به آن مراجعه می ‌شود و به تبع آن، برش ‌های این برنامه پنج ‌ساله در برگیرنده تمامی برنامه ‌ها و فعالیت‌های شورا شد. وی با تأکید بر این که تا کنون مصوبات بسیار مهمی در همین مسیر به تصویب شورا رسیده از جمله مصوبه مربوط به شفافیت گفت: البته معتقدیم این سامانه با وجود ارزشمند و منحصر به ‌فرد بودن با آن چه می ‌خواستیم و می ‌خواهیم همچنان فاصله دارد؛ البته با وجود این، دو مصوبه نیز در زمینه تعارض منافع داشتیم که در فرصت باقی مانده از شورای پنجم به سامانه PMIS متصل خواهد شد. موسوی با بیان این که فساد بر مبنای اصل تعارض منافع شکل می ‌گیرد، اظهار داشت: تعارض منافع بستر فساد است و باید آن را کاهش داد در این بین یکی از راهکار‌های کاهش تعارض منافع راه‌ اندازی سامانه PMIS است که کنترل و نظارت را ممکن می‌ سازد. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به این که در زمینه قراردادها مشکلاتی جدی وجود دارد، افزود: از همین رو است که تأکید می ‌کنیم راه ‌اندازی سامانه یاد شده و نیز تحقق شهرداری الکترونیک ضروری است البته به ثمر رسیدن آن مشروط به آن است که شهرداری این سامانه را تکمیل کند و کارشناسان آن را به کار گیرند.

  فعالیت ٨٠ هزار خودرو ناوگان حمل بار در شهر شیراز
  معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز هم گفت: زیرساخت های ترافیکی، فرهنگ رانندگی و عملکرد مجریان قانون تاثیر به سزایی در حوزه ترافیک کلانهشرها دارند. مسعود طهماسبی با اشاره به این که توزیع نامتقارن و تمرکزگرایی خدمات سبب می شود در سطح شهرها با چالش های ترافیکی رو به رو شویم اظهار داشت: یکی از رسالت های مجموعه مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز ساماندهی وضعیت گره های ترافیکی است و سازمان حمل بار با همکاری سازمان فناوری شهرداری شیراز با انجام مطالعات و عملیات های کارشناسی مراحل صدور مجوزها را تسهیل کرده و این سامانه هوشمند را طراحی نمودند. وی با بیان این که این سامانه خدمات متعددی را به خانواده بزرگ حمل و نقل بار ارائه می کند تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده بیش از 80 هزار خودرو در حوزه حمل و نقل بار در سطح شهر شیراز به صورت رسمی و غیر رسمی در حال فعالیت هستند اما تا به امروز قریب به 8 هزار خودرو ساماندهی شده اند. به موجب قانون مدیریت حمل و نقل بار به شهرداری ها سپرده شده و یکی از چالش هایی که در مسیر این ساماندهی با آن رو به رو بودیم بحث فرآیندهای دست و پاگیر و هزینه هایی بود که باعث می شد بسیاری از رانندگان رغبتی برای ثبت نام و همکاری با شهرداری در گذشته نداشته باشند. وی تصریح کرد: در گذشته مدت زمان صدور این پروانه 2 ماه بود که با راه اندازی این سامانه به 48 ساعت کاهش پیدا کرده است، همچنین در این سامانه امکان پرداخت غیر حضوری هم فراهم شده و دیگر نیازی به مراجعه به بانک و تلف شدن زمان و افزایش هزینه ها نیست. اکنون هر یک از کاربران به راحتی با گوشی های هوشمند و رایانه می تواننند فرآیند ثبت نام را انجام دهند. معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأثیر صدور پروانه و بار برگ به عنوان یکی از شرایط دریافت سهمیه سوخت ماهیانه گفت: یکی دیگر از مزیت های این سامانه هوشمند ایجاد پنجره واحد است؛ با اجرایی شدن پنجره واحد، رانندگان دیگر نیازی به مراجعه به سازمان های مختلف برای اخذ پروانه ندارند و درخواست های آنان با کمترین هزینه و صرف کمترین زمان ممکن صورت می پذیرد. طهماسبی افزود: طرح lez در مرحله فراخوان است و امیدواریم تا هفته شیراز به بهره برداری برسد. با رهنمودهای شهردار شیراز شاهد اتفاقات مثبتی در آینده نزدیک در این حوزه ها خواهیم بود.

  سامانه PMIS نظارت شهرداری را بر پروژه‌ های خود ممکن می ‌سازد
  رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز با بیان این که با افتتاح سامانه PMIS شهرداری با عنوان بزرگ ‌ترین کارفرمای شهر می ‌تواند هر یک از پروژه‌های خود را به صورت لحظه ‌ای رصد کند گفت: اطلاعات لازم در حال حاضر مبنای دقیقی ندارد و سلایق شخصی در ارائه آن ‌ها دخیل است. لیلا دودمان با اشاره به ضرورت گذر مدیریت شهری در انجام ماموریت ‌ها از ابزار سنتی و استفاده از تکنولوژی روز افزود: هوشمند سازی و توسعه سامانه ‌های هوشمند به حاکم شدن فرآیندها به جای سلیقه‌ شخصی می‌ انجامد اما رسیدن به این مرحله نیازمند طی چهار گام اساسی است؛ از جمله احصای فرآیندهای کاری به همراه ‌ بازمهندسی و بهبود روش ‌ها در کل شهرداری و همسان‌ سازی، الکترونیکی شدن این فرآیندها از طریق سیستم های مدیریت اطلاعات و گام نهایی اتکا به آنالیز داده‌ ها و تحلیل‌ های جامع مدیریت هوشمند و حذف عوامل آسیب‌ زاست. عضو شورای اسلامی شهر شیراز مدیریت منابع و پایش و رصد دائمی وضعیت شهر را از اهم فعالیت‌ هایی دانست که باید برای مبارزه با فساد به آن اقدام کرد و گفت: از همین رو است که می ‌توان از سامانه اطلاعات مدیریت پروژه اطلاعات شهرداری با عنوان یکی از پروژه‌ های شاخص در مسیر هوشمندسازی یاد کرد. رئیس کمیسیون هوشمند سازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در آینده نزدیک تا هفته شیراز پروژه‌ های بزرگی همچون فاز سوم شهروند سپاری، پلتفرم یکپارچه‌ سازی ارائه خدمات شهروندی، کیف پول شهروندی، هوشمند سازی میدان میوه و تره‌ بار، نرم افزار هوشمند تفکیک زباله از مبدا، مدیریت اتوبوسرانی و تاکسیرانی، سامانه ‌های مربوط به مرکز کنترل ترافیک، چتر وای ‌فای، مرکز نوآوری و فناوری دیتاسنتر شهرداری و فیبر نوری شهرداری به بهره‌ برداری خواهد رسید.

  شهرداری شیراز پرچم دار هوشمند سازی شهری
  معاون دادستان شیراز هم در این مراسم گفت: هوشمند سازی در حوزه شهری و الکترونیکی کردن امور امر بسیار مهمی است که از این رو اقدامات شهرداری شیراز در این حوزه تحسین رئیس کل دادگستری استان فارس را نیز در پی داشته است. ابراهیم ابراهیمی با بیان این که رعایت حقوق شهروندی معانی فراتر از اقدامات نیروهای انتظامی و پلیس دارد، افزود: هوشمند سازی امور همانند اتاقکی شیشه ای می ماند که مردم از نزدیک شاهد اقدامات و عملکردها خواهند بود. وی ادامه داد: مجموع سامانه هایی که امروز در مدیریت شهری شیراز به بهره برداری رسید را به طور کلی می توان رصدخانه خدمات شهری نام نهاد. ابراهیمی گفت: ارائه خدمات با بهره برداری از این سامانه ها اکنون به صورت عادلانه در مناطق شهری این کلانشهر محقق خواهد شد و اکنون خدمات در مناطق جنوب شهر با شمال این شهر تفاوتی ندارد و در جایگاه شهروندی این اقدامات قابل تقدیر است. وی به ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد بر مبنای اسناد بالادستی و فرودستی اشاره کرد و گفت: کنوانسیون ‌هایی در حوزه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری داریم که ایران نیز به آن ملحق شده و بر مبنای این کنوانسیون ها قوانین داخلی و دستورالعمل های متفاوتی نیز در دوران ریاست کنونی قوه قضائیه تدوین شده است. وی تصریح کرد: سامانه های مدیریت شهری در روند کاهش فساد اداری و کمتر شدن نارضایتی های عمومی با حذف حضور فیزیکی شهروندان در مجموعه شهرداری بسیار موثر است. ابراهیمی تصریح کرد: هر اندازه ممیزی محوری کاهش یابد سلامت اداری افزایش خواهد یافت، شهرداری این شهر پرچم دار هوشمند سازی شهری است. در سامانه‌ های جدید شهرداری شیراز که بر پایه GIS تدارک دیده شده شاهد بهبود امور در حوزه شهری خواهیم بود. استفاده از این سامانه ها در حوزه قضاء، استفاده از آن در بارگذاری اطلس بزهکاری تا استفاده از آن در رابطه با تأمین ادله مدنی و کیفری و بهره از آن در جهت برنامه ریزی های امنیتی و ایمنی، نظارت بر پیشرفت پروژه های شهری و رفتار پیمانکاران، ایجاد رویه واحد در مناطق یازده گانه شهرداری شیراز برای توزیع متوازن و عادلانه خدمات از جمله مزایای سامانه های هوشمند شهرداری شیراز است.

  سامانه های رونمایی شده تاثیر زیادی در شفاف سازی دارند
  مدیر کل بازرسی استان فارس نیز در این آیین گفت: سامانه‌های رونمایی شده به دلیل دارا بودن قابلیت های ذکر شده تأثیر زیادی در راستایی شفاف سازی دارند. کاظم اکرمی با اشاره به ویژگی سامانه PMIS در مدیریت پروژه های عمرانی شهرداری شیراز تصریح کرد: زمان بندی در یک پروژه فاکتور بسیار اثر گذاری است و اگر این فاکتور به درستی تعریف نشود علاوه بر افزایش زمان اجرای پروژه، هزینه های بسیار زیادی تحمیل می کند که به هیچ وجه قابل جبران نیست. وی با اشاره به تأثیر تأمین منابع و تخصیص اعتبارات در روند و تکمیل پروژه‌های عمرانی افزود: قوانین متعددی برای شفافیت تعریف شده است اما زمانی که فعالیت و اقدامات ما در روند پروژه های عمرانی شفاف و درست باشد به گونه ای که همه چیز در یک اتاق شیشه ای قابل رؤیت باشد مردم و دستگاه های اجرایی می توانند با نظارت خود در صورتی که حتی خطا رخ دهد آن را گوشزد و نسبت به رفع آن اقدام کرد. اکرمی با اشاره به تأثیر آگاهی و نظارت مردم در اجرای پروژه ها و کاهش اشتباهات با تقدیر ویژه از دست اندرکاران سامانه هایی که فعالیت‌ها را در مسیر شفاف سازی قرار می دهند افزود: نباید مجموعه این اقدامات در این مرحله متوقف شود و از این دست اقدامات علاوه بر شهرداری در سایر دستگاه های اجرایی باید تعریف و در یک پایگاه جامع طراحی و اجرایی گردد تا تمام قراردادها و معاملاتی که قانون گذار مشخص کرده و تمام فرآیندها در پایگاه به درستی بارگذاری شود تا قابل دسترس برای همگان از جمله مدیران دستگاه‌های نظارتی باشد.

  همکاری ١۵٠ نفر از کارشناسان شهرداری در اجرای سامانه PMIS
  معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز نیز در خصوص سامانه PMIS در این آیین گفت: PMIS سامانه اطلاعات مدیریت پروژه و سامانه فرآیندها و سلسه مراتبی است که نقطه آغازین آن بودجه مصوبه شهرداری شیراز است که بعد از تخصیص و تأمین اعتبار کلیه فرآیندهای آگهی مناقضه و انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد به صورت سیستمی انجام می شود. راضی تصریح کرد: این سامانه سال ۹۷ شروع شد و ۴ تیم کاری برای راهبری این سامانه تشکیل شدند که ۱۵۰ نفر از کارشناسان شهرداری با این پروژه همکاری داشتند. وی با بیان این که یکی از اهداف اصلی این سامانه ایجاد یک ساختار یکپارچه نرم افزاری در رابطه با هماهنگی بین حوزه های ستادی و اجرایی و ارتباط با برنامه های بودجه ای، فنی و عمرانی و مالی است افزود: کلیه فعالیت ها در این سامانه مبتنی بر بودجه مصوب، سلامت ادارای، شفافیت و افزایش کارایی و اثر بخشی سازمانی است. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز عنوان کرد: ویژگی مهم این سامانه بحث استفاده از دانش و هوش سازمان و استفاده لایحه های جی ای اس است که یک ابراز بسیار قدرتمند برای رده های مدیریتی است که در این سامانه تعریف شده است. وی ادامه داد: این پروژه مبتنی بر برنامه ریزی مشارکتی است که امیدواریم منشا ارتقای سلامت اداری و بلوغ سازمانی مجموعه شهرداری شیراز باشد.

  افزایش یک متر مربعی سرانه فضای سبز شیراز در طول ۵ ماه گذشته
  رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز نیز در این مراسم با اشاره به راه اندازی سامانه «سبزینه» گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت های موجود، سامانه ای تحت عنوان سبزینه تدوین و راه اندازی شده است تا شهروندان پس از ثبت نام در این سامانه نهال رایگان دریافت نمایند. محمد رضا زندیه افزود: در این رابطه شهروندان می توانند به وب سایت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز مراجعه و در سامانه سبزینه ثبت نام نمایند تا کارشناسان پس از ۴۸ ساعت نهال را به آدرس ثبت شده آورده و پس از کاشت در اختیار ثبت نام کننده قرار دهند. رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز با اشاره به تأکید شهردار شیراز در ارتباط با کاشت درخت در سطح شهر شیراز اظهار داشت: برای اولین بار در این پروژه ۵۰ هزار اصله درخت در نظر گرفته شده است، این در حالی است که طی پنج ماه گذشته ۴۰۰ هزار اصله نهال در ارتفاعات پیرامونی و در خیابان های شهر شیراز کاشته شده است که در مجموع در طی پنج ماه یک متر به سرانه فضای سبز شهر شیراز افزوده شده است. وی افزود: کاشت این تعداد نهال نیاز به زمانی در حدود دو یا سه سال داشت اما با مدیریت صحیح و مشارکت مردم این پروسه ۵ ماه به طول انجامید.


  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.