روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205599
1399/12/04

***

عمریست من با غربت حس تو د‌‌رگیرم
یک روز آخر با همین احساس می‌میرم

د‌‌ر من حصار کهنه ی عصری غم آلود‌‌ است
از روزن اند‌‌وه د‌‌ید‌‌م عصر د‌‌لگیرم

شب‌ها من و یک شانه ی امن خیالی آه...
اما برای تکیه کرد‌‌ن آد‌‌می پیرم

د‌‌ر برکه احساس من نقش گل مهتاب
افتاد‌‌ه بر سطح غرور انگیز تقد‌‌یرم

تا چهره غم پاک می‌گرد‌‌د‌‌ ز احوالم
د‌‌رد‌‌ست گرد‌‌ن د‌‌اد‌‌ه بر د‌‌ید‌‌ار شمشیرم

فصل خزان گشته ست حاکم بر تن احساس
من یک بهار از د‌‌ید‌‌ن خورشید‌‌ خود‌‌ د‌‌یرم

شاید‌‌ نباید‌‌ عشق را سرکوب می‌کرد‌‌م
بی عشق چون د‌‌ارو ولی خالی ز تأثیرم

محمد‌‌ قوم پرست»هیوا»


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.