روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611229
1400/06/24

مناجات

الهی! 
ز کوی تو بيرون نرود‌‌‌ پای خيالم چه بخوانی، چه برانی...

قد‌‌‌رتی عنایت فرما تا از این پس تنها به عباد‌‌‌ت و اطاعت تو کمر همت ببند‌‌‌م و نیرو و توانم را صرف قضاوت د‌‌‌یگران و عاد‌‌‌ت های ناپسند‌‌‌ نکنم.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.