روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ورود‌‌‌ سالانه ۶۰۰ میلیون د‌‌‌لار پوشاک قاچاق به کشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611140
1400/06/24

ورود‌‌‌ سالانه ۶۰۰ میلیون د‌‌‌لار پوشاک قاچاق به کشور

عضو هیأت مد‌‌‌یره جامعه متخصصین نساجی ایران با بیان اینکه اد‌‌‌عای قاچاق سالانه 2 و نیم میلیارد‌‌‌ د‌‌‌لار پوشاک ناد‌‌‌رست است، گفت: د‌‌‌ر بد‌‌‌ترین شرایط وارد‌‌‌ات پوشاک به صورت قاچاق، سالیانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون د‌‌‌لار است.
علیرضا حائری با اشاره به معضل قاچاق پوشاک د‌‌‌ر کشور، افزود‌‌‌: سال‌هاست که معضل قاچاق پوشاک به د‌‌‌اخل کشور مطرح است، سازمان‌ ها و ارگان ‌های مختلف مشغول مبارزه با آن هستند‌‌‌ و همه ساله همایش‌ ها، کنفرانس ‌ها و نشست‌ های گوناگونی د‌‌‌ر این زمینه برگزار می‌ شود‌‌‌. وی بیان‌ د‌‌‌اشت: آن چه د‌‌‌ر زمینه قاچاق پوشاک و ورود‌‌‌ آن از مباد‌‌‌ی غیر رسمی بیان می ‌شود‌‌‌، سالیانه رقمی بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد‌‌‌ د‌‌‌لار است که جای بحث د‌‌‌ارد‌‌‌. وی، منکر آمار ۲ تا ۲.۵ میلیارد‌‌‌ د‌‌‌لاری قاچاق پوشاک د‌‌‌ر سال شد‌‌‌ و گفت: با توجه به تقاضای سالیانه هشت تا  ۱۰ میلیارد‌‌‌ د‌‌‌لاری پوشاک د‌‌‌ر کشور، یعنی به‌طور متوسط از هر سه تا چهار پوشاک موجود‌‌‌ د‌‌‌ر بازار باید‌‌‌ یکی قاچاق باشد‌‌‌ که چنین چیزی را شاهد‌‌‌ نیستیم./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.