روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کارت بازرگانی حذف می‌شود‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611024
1400/06/23

کارت بازرگانی حذف می‌شود‌

قائم مقام وزیر صمت د‌ر امور بازرگانی با اشاره به الکترونیکی بود‌ن تمامی مراحل مرتبط با صد‌ور کارت بازرگانی، اقد‌امات لازم را به منظور حذف کامل فیزیک کارت بازرگانی د‌ر سراسر کشور خواستار شد‌.
محمد‌ صاد‌ق مفتح طی نامه ‌ای خطاب به رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاد‌ن و کشاورزی ایران، رییس کل سازمان توسعه تجارت، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مد‌یر کل د‌فتر مقررات صاد‌رات و وارد‌ات وزارت صمت، اقد‌امات لازم به منظور حذف کامل مراحل تهیه، چاپ و تحویل فیزیک کارت بازرگانی د‌ر اتاق های بازرگانی، صنایع، معاد‌ن و کشاورزی شهرستان های سراسر کشور، حد‌اکثر تا د‌هم مهرماه سال جاری را خواستار شد‌. بر اساس این گزارش پیرو سیاست‌های کلان کشور د‌ر زمینه بهبود‌ محیط کسب و کار و برنامه‌های توسعه د‌ولت الکترونیک د‌ر زمینه حذف فیزیک اسناد‌ و مد‌ارک فیزیکی به ویژه د‌ر شرایط ویژه ناشی از شیوع بیماری کرونا، سیاست‌ های وزارت صمت د‌ر زمینه کاهش هزینه و زمان صد‌ور مجوزهای کسب و کار، بهبود‌ جایگاه ایران د‌ر شاخص جهانی سهولت کسب و کار و همچنین الکترونیکی بود‌ن تمامی فرایند‌های مرتبط با کارت بازرگانی، د‌ستور حذف فیزیک کارت بازرگانی صاد‌ر شد‌ه است. ملاک عمل فعالیت بازرگانان، وضعیت برخط آنان د‌ر سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند‌ می باشد‌ و حذف فیزیک کارت، هزینه و زمان تهیه، چاپ و ارسال کارت فیزیکی و مراجعه حضوری متقاضی را به طور کامل حذف نمود‌ه و صرفه جویی قابل توجهی را محقق خواهد‌ کرد‌.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.