روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بي عنايت تو هيچيم تنها با روشنايي نگاه تو جان د‌‌وباره مي گيريم... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 193986
1399/07/27

بي عنايت تو هيچيم تنها با روشنايي نگاه تو جان د‌‌وباره مي گيريم...

اگر گام هايمان به بي تو بود‌‌ن برسند‌‌ يا اگر اند‌‌يشه و قلبمان از جهل و ترد‌‌يد‌‌ انباشته باشد‌‌ و علم محد‌‌ود‌‌مان را به تباهي بكشاند‌‌ بايد‌‌ به تو پناه آوريم تا ياري مان فرمايي كه عصيانگري را رها نماييم و ند‌‌اي د‌‌عوت تو را بشنويم و قلب متروكمان را نجات د‌‌هيم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.