روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • فرزند‌ان بازنشستگان برای وام ازد‌واج از امروز آستین بالا بزنند‌
 • آخرین وضعیت سهام ، طلا ، بورس کشاورزی و ارز از نگاه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتر جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر رئیس هیأت مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یره د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه
 • سناریوهای شهرداری برای ساماندهی نوازنده های خیابانی در شیراز
 • فوت 980 هم استانی به د‌‌لیل ابتلا به کرونا د‌‌ر فارس
 • سهم خواهی نمایند‌‌‌‌گان فارس د‌‌‌‌ر مجلس برای همه استان‌ها
 • نیمه جان اما امیدوار
 • هشد‌ارهای پیشگیرانه پلیس فارس برای حفاظت از آپارتمان نشین ها د‌ر برابر سارقان
 • آقای رئیس جمهور در بزنگاه مالیاتی!
 • اگر بيشتر از 120 روز در خانه هايتان نباشيد بايد ماليا ت پس بدهيد
 • شرایط تحصیل رایگان معلولان و مد‌د‌جویان بهزیستی د‌ر د‌انشگاه‌ها
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  من به آغاز زمین نزدیکم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 187726
  1399/05/19

  من به آغاز زمین نزدیکم

  زینب دانشور/ ایران پهناور یکی از کشورهایی است که مردمان بومی اش توانسته اند فرهنگ و رسوم این کشور را زنده نگه داشته و هویت خود را حفظ کنند. مردمانی که گاه فراموش می شوند و اهمیت آن ها در نقشی که دارند ندیده گرفته می شود. کردها، لرها، ترک ها و... دست به دست هم با پایبندی به برخی سنت های قدیمی خود غیورانه فرهنگ خود را نسل به نسل منتقل کرده اند.19 مرداد 99 مصادف با نهم مارس به نام روز بین المللی مردم بومی نام گذاری شده است روزی که نیاز است از این قشر یادی کنیم و از آن ها برای نگهداشت سنت ها سپاسگزار باشیم.

  نامگذاری روز جهانی بومیان
  23 دسامبر 1994 (2 دی 1373)، سازمان ملل متحد 9 آگوست را به عنوان روز بومیان به منظور تکرر تضمین حقوق بیش از 5 هزار گروه بومی که در 90 کشور زندگی می‌کنند، نام‌گذاری کرد.
  روز جهانی بومیان، به منظور بزرگداشت یاد هزاران نفر از زنان و مردان بومی وفادار به آداب و رسوم و سنت‌های خود از سوی مردم کشورهای مختلف گرامی داشته می شود. در ونزوئلا، پرو، بولیوی، اکوادور، پاراگوئه، مکزیک و سایر کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب روز جهانی بومیان به سبک ویژه‌ای جشن گرفته می شود و جای این جشن در ایران ما خالی است. تصویر این روز جهانی که به عنوان نماد رسمی و بین‌المللی آن برگزیده شده، برگرفته از نقاشی یک نوجوان بنگلادشی به نام «ربانگ دوان» است. براساس آمار سازمان ملل متحد، در 90 کشور مختلف جهان در مجموع 370 میلیون بومی که کمتر از 5 درصد جمعیت کل جهان است، زندگی می کند. همچنین با تکیه بر داده‌های این سازمان، 15 درصد فقرا در سراسر جهان را بومیان تشکیل می دهند. تخمین زده می شود مناطقی که جوامع بومی در آن زندگی می کنند، 80 در صد از کل تنوع زیستی جهان را تشکیل دهد. براساس مقاله‌ای در مجله «Cultural Survival»، یازده درصد جنگل ها در سراسر جهان تحت حفاظت جوامع بومی قرار دارد و این جنگل میزان زیادی ازکربن زمین را در خود نگاه داری می کند.طبق آمار صندوق حیات وحش جهان نیز، 95 درصد از 200 منطقه ای که از لحاظ تنوع زیستی تحت خطر قرار دارند، متعلق به جوامع محلی است.گفته می شود آن ها به هفت هزار زبان تخمین زده شده در جهان صحبت می کنند و نشان دهنده پنج هزار فرهنگ گوناگون می باشند.

  تعریف مردم بومی
  مردم بومی عمدتا به بخشی از جوامع بشری گفته می‎شود که هنوز بر پایه دانش و سبک زندگی سنتی، گذران عمر می‎کنند. معمولا در جوامع بومی آهنگ توسعه کندتر از جوامع دیگر است. علت این کندی آن است که عموما جوامع بومی بر پایه یافته‎ها و دانش سنتی خود و همچنین برقراری تعادل بین داشته‎ها و نیازهای جامعه شان راه توسعه را پیش می‎گیرند. می‎توان گفت که جوامع بومی به پایداری توسعه بیش از سایر جوامع توجه می‎کنند. توجه جوامع بومی به منابع طبیعی به عنوان مهم ترین اهرم توسعه، باعث شده تا مجامع علمی جهان امروزه توجه بیشتری به دانش بومی نشان دهند.
  برخی معتقدند نوع زندگی بومیان در واقع بازتابی از زندگی انسان های دوره های نخستین است که کمتر مورد هجوم آثار منفی شهر نشینی قرار گرفته است. در اواخر قرن بیستم و همزمان با نضج و توسعه اندیشه های پست مدرنیسم در حوزه فلسفه، مکتبی نیز در جامعه شناسی شهری شکل گرفت که از آن به «شهر گریزی « یاد می شود. در واقع انسان های شهری امروز با دلزدگی از آثار منفی این گونه زندگی سعی دارند به روستاها نقل مکان کنند و در واقع نوعی بازگشت به زندگی مردمان بومی داشته باشند.
  توجه سازمان ملل به مردم بومی به مناسبت این روز جهانی، سازمان ملل در تمامی کشورهای جهان کلاس‌ها و کارگاه‌های آشنایی با مردم بومی را برگزار می‌کند و از همه مردم و ملل دعوت می‌کند تا با شرکت در این برنامه‌ها، با مردم بومی جهان بیش از پیش آشنا شوند.

  بومیان آسیا
  بنا به اعلام گروه بین‌المللی کار برای حل مشکلات مردم بومی، 260 میلیون نفر معادل 70 درصد کل بومیان جهان در قاره آسیا به سر می برند. به این ترتیب قاره آسیا به عنوان یکی از مناطقی که دارای بیشترین تنوع فرهنگی در جهان است به شمار می رود.مردم بومی در قاره آسیا که سرزمین‌های اجدادی خود را از دست داده‌اند و با مشکلات زیادی مانند تبعیض و ذوب فرهنگی (آسیمیلاسیون) مواجه هستند، مورد فشار سنگین نیروهای امنیتی مناطقی که در آن زندگی می کنند، قرار می گیرند.
  بومیان ایران
  یکی از ویژگی‌های والا و بنیادی بهینه در فرهنگ و تاریخ ایران و یکی از سرمایه‌های سترگ و ستوده ما ایرانیان این است که در این سرزمین سپند و اهورایی که سرزمین هزاره‌هاست و همواره تبارها و تیره‌های گونه‌گون می‌زیسته‌اند. کُردان، آذریان، لُران، خوزیان، بلوچان، گیلکان، تات‌ها و ده‌ها تیره و تبار دیگر.
  پيش از ورود و استقرار آريايي ها،‌ نژادهاي بومي اي در ايران زندگي
  مي‌كردند. از جمله اين نژادها مي توان به نژادهاي مديترانه اي، ‌استراليايي،‌ نگرويي و حامي اشاره كرد. اقوام عيلامي،‌ كاسي،‌ لولويي،‌ كادوسي و تپوري از اقوام مربوط به اين نژادها بودند. ورود اقوام بيگانه مانند اقوام هند و اروپايي،‌ سامي،‌ عبري،‌ توراني،‌ گرجي و چركسي موجب افزايش تعداد نژادها در ايران شد.
  در حال حاضر علاوه بر اقوامي كه به زبان فارسي صحبت مي كنند، گروه هاي نژادي ديگری در ایران زندگی می کنند که هر یک به گویش خاصی صحبت می کنند و فرهنگ و سنت ویژه ای دارند.

  پارسی ها (فارس ها):
  بـیش از ۶۵ درصد از جمعـیت ایران از نـژاد فارس (پارس) هستـند. فارس ‌ها از اعـقاب نـژاد ایلامی یا آریایی هستـند که در هزاره دوم پـیش از میلاد در فلات میانی ساکن شدند و نام پارس (پرشیا) را برای ایران برگزیدند. فارسی زبانان ایران ترکیبی از اقوام مختلف ایران باستانند. فارسی زبانان، افزون بر ایران در افغانستان، تاجیکستان، سمرقند در ازبکستان نیز زندگی می کنند. فارسی زبانان در ایران بزرگ ‌ترین گروه زبانی به شمار می ‌آیند زیرا طی چند دهه اخیر میلیون ‌ها مهاجری که از مناطق زبانی دیگر به تدریج به استان تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران مرکزی آمده ‌اند و زبان فارسی زبان اول یا تنها زبان نسل دوم یا سوم آنها گشته، درصد فارسی زبانان ایران را تا درجه زیادی بالا برده است.

  تركمنان:
  اين مردمان بيشتر در شمال استان خراسان و شرق استان مازندران زندگي مي كنند و از نظر شكل ظاهري شبيه به مردم چين و مغولستان هستند و در واقع از بقاياي مهاجماني كه پيش از اين به ايران حمله كرده اند،‌ هستند. تركمنان علاوه بر اقامتگاه هاي دايمي داراي خيمه هايي هستند كه هنگام كوچ برپا مي كنند. طوايف مهم تركمنان شامل كوكلان و يموت (شامل تيره هاي جعفرباي و اتاباي) مي شوند.

  ترك ها:
  اين مردمان در بيشتر نقاط ايران پراكنده اند و بيشتر در منطقه آذربايجان زندگي مي كنند. ترك زبانان از شاخه هاي اصيل آريايي هستند كه در طول تاريخ بر اثر آميزش با تركان عثماني و تيره هاي گرجي و قفقازي تغييرات زيادي در زبان آن ها ايجاد شده است.
  تعداد زيادي ايلات ترك زبان وجود دارد كه عبارتند از:
  قشقايي،‌ ايل سون (شاهسون)،‌ ارسباراني و خلخالي. برخي قشقايي ها را از طوايف مغول و برخي از طوايف قديمي آسياي صغير (خلج) مي دانند. اجداد قشقايي‌ها در ابتدا در قفقاز زندگي مي كرده اند.
  تيره هاي مهم قشقايي عبارتند از: كشكولي،‌ دره شوري و شش بلوكي. قشقايي‌ها در فارس سكونت دارند. ايلات خمسه كه در اين ناحيه زندگي مي كنند اينانلو،‌ بهارلو و نفر هستند. ايلات ايل سون (شاهسون) و ارسباراني و خلخالي ترك زبانان آذربايجان شرقي هستند.

  كردها:
  نژاد كرد كه تعداد آن ها حدود پنج ميليون نفر تخمين زده مي شود در ايران،‌ عراق، تركيه و قفقاز زندگي مي كنند. در ايران بزرگ ترين مركز تمركز كردها اردلان است كه شامل آذربايجان غربي و كردستان است. اكثر آن ها پيرو مذهب تسنن هستند و زبان شان شاخه اي از زبان فارسي است كه از تيره هند و اروپايي منشعب مي شود. طوايف كرد عبارتند از: مكري،‌ گوران،‌ كلهر،‌ سنجابي،‌ قبادي، زعفرانلو و شادلو.

  لرها:
  لرها در غرب رشته كوه هاي زاگرس و جنوب كردستان زندگي مي كنند و بيشتر پيرو مذهب تشيع هستند. طوايف مهم لر عبارتند از: سگوند،‌ ممسني،‌ لك، عشاير كهكيلويه و بويراحمد و بختياري ها.
  بختياري ها ايلات كوچ كننده اي هستند كه از نظر تعداد افراد كوچ کننده در ايران مقام اول را دارا هستند. بختياري ها به دو ايل بزرگ هفت لنگ و چهارلنگ تقسيم مي شوند. همچنين به چند تيره مانند دوركي، باباوي، راكي،‌ بختياري وند، دنياران، بانكي و ... تقسيم مي شوند. نژاد آن ها مخلوطي از لري و تركي است.

  عرب ها:
  در خوزستان و سواحل و جزاير خليج فارس ساكنند. اينان بر اثر مجاورت با كشورهاي همسايه عرب زبان، پيوندهاي نژادي و زباني با آنان دارند. از ايلات عرب مي توان به بني طرف، بني كعب، آل خميس،‌ آل حمير،‌ آل كثير، صابيان،‌ بني صالح و بني تميم اشاره كرد.

  بلوچ ها:
  اگرچه بيشتر بلوچ ها در بلوچستان ساكن هستند،‌ اما تعدادي از آن ها نيز در سيستان، كرمان و كشور پاكستان زندگي مي كنند. طوايف مهم بلوچ عبارتند از: ياراحمدزايي، ميرعبدي، نارويي، ريگي، ماراني و مراداني. آنان از اعقاب بلوچ هاي باستاني براهويي هستند كه بر اثر تهاجم آريايي ها، به جنوب شرقي ايران رانده شدند.

  طوایف فارس
  مهم‌ترین طوایف کرد فارس کردشولی هستند که در قرن نوزده میلادی وارد فارس شده و زمانی را که در میان ممسنی‌ها یا بختیاری‌ها گذراندند جذب اتحادیه ایلی قشقایی شدند اما پیش از جنگ جهانی اول دوباره استقلال خود را باز یافتند. دیگر کردهای فارس عبارت‌اند از تیره‌های ایل نفر و[کلکویی] اوریاد طایفه عمله قشقایی، طایفه دره‌شوری قشقایی و کردلو از طایفه قراچاهیلوی قشقایی. تمامی این طوایف بازمانده طوایفی هستند که همراه کریم‌خان زند به فارس آمده‌اند. در تاریخ نام بیشتری از آن ها بوده و امروزه تنها در برخی روستاهای توابع کازرون مانند عبدوو کرون باقی ‌مانده‌اند. زبانشان حالتی میان فارسی و کردی دارد اما ویژگی ‌های زبان کردی و اصطلاحات کردی در میانشان رایج است. برخی از طوایف کوهمره سرخی نیز کرد تبار می‌باشند که زبانشان ویژگی ‌های زبان کردی را داراست.
  در حال حاضر در استان فارس، گروهی از کردها زندگی می‌کنند که خود را کرونی می‌ نامند این گروه در روستاهای شیراز و کازرون و سپیدان زندگی می ‌کنند. سه روستا صد درصد کرد و ۱۱ روستای مشترک با فارس ‌ها. این ها به زبان کردی کرمانشاهی صحبت می‌کنند. در لارستان فارس ۱۰ هزار نفر کرد هستند که پیرو مذهب اهل سنت شافعی بوده‌اند.
  در فارس ایل عناصر ترکی نیز یافت می ‌شود به‌ طور خاص تیره خلجی. تیره زنگنه‌ ها وارد شهرستان لامرد شده‌ اند. تیره دیگری از نوع فسایی طایفه آینالو از ایل خمسه نام دارند و بعدتر در دهستان شش ده قره‌ بلاغ نزدیک فسا ساکن شدند.

  مردمان شرایط سخت
  اقوام و بومیان ایران در هر جایی که باشند اصالت زبانی، فرهنگی، پوشش و هنر خود را حفظ کرده و ثابت کرده‌اند مردمان شرایط سخت هستند و همین اصالت و قدمت، ویژگی برجسته ای است که باعث شده خدمات مهمی در ابعاد مختلف به کشورشان داشته باشند.حفظ زبان از جمله مزیت‌های اقوام ایرانی است. آن ها به واسطه این زبان مشترک تعاملات و ارتباط بسیار خوبی دارند و قرابت‌های فرهنگی موجود در بین آنان نیز باعث شده تا روابط سازنده‌ای با هم داشته و تحت تأثیر فرهنگ‌های بیگانه قرار نگیرند.ایران متعلق به تمام اقوام ایرانی است و از هر تیره و تبار که باشیم و در هر جای این سرزمین زندگی می‌کنیم همه ایرانی هستیم.ایران ما رنگارنگ است، گونه‌گون است و هر تیره ‌ای پوشش، زبان و گویش خود را دارد و هیچ جهانگردی اگر سال‌ها در ایران به گردش بپردازد دلخسته و بیزار نمی‌شود.ایران از آن همه ایرانیان است و هیچ تیره و هیچ تباری و هیچ قومی نمی‌تواند بگوید ایران از آن من است و همه تیره‌ها و قوم‌ها بخش و بهره‌ای دارند در آنچه ایران شده است. هر کدام از اقوام ایران؛ این سرزمین گونه‌گون، در آن سهم و بهره‌ای دارند و در طول تاریخ از آن پاسداری کردند. همه ما تیره‌های ایرانی باید این سرزمین آریایی را ارج بنهیم.


  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.