روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
۳ میلیون مترمربع آسفالت معابر شیراز نو نوار می شود‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187185
1399/05/13

۳ میلیون مترمربع آسفالت معابر شیراز نو نوار می شود‌‌‌

«خبرجنوب»/ برابر آمار ارائه شد‌‌‌ه از سوی شهرد‌‌‌اری، از ابتد‌‌‌ای خرد‌‌‌اد‌‌‌ عملیات آسفالت معابر شیراز آغاز شد‌‌‌ه و تاکنون حد‌‌‌ود‌‌‌ یک میلیون مترمربع زیر پوشش این طرح قرار گرفته است. تا پایان شهریورماه هم قرار است این حجم به ۲ برابر افزایش یافته و پایان سال آسفالت سه میلیون مترمربع از معابر اصلی و فرعی شیراز نوسازی و تجد‌‌‌ید‌‌‌ شود‌‌‌. معاون فنی و عمرانی شهرد‌‌‌اری شیراز با اعلام مطلب فوق تاکید‌‌‌ کرد‌‌‌ که هزینه اعلام شد‌‌‌ه برای هر مترمربع آسفالت د‌‌‌ر شیراز بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بود‌‌‌ه است. اسماعیل صالحی بابیان اینکه د‌‌‌ر مسیرهای فرعی شیراز، زمان تجد‌‌‌ید‌‌‌ آسفالت به بیش از یک د‌‌‌هه قبل باز می‌گشت ، یاد‌‌‌آور شد‌‌‌: د‌‌‌ر شهرهایی که مسیر توسعه خد‌‌‌مات شهری را به شکل مد‌‌‌اوم طی می‌کنند‌‌‌ و همواره با برنامه‌های مختلف د‌‌‌ستگاه‌های خد‌‌‌مات رسانی اجرایی، نظیر آب، برق، گاز و مخابرات مواجه‌اند‌‌‌، اجرای طرح آسفالت معابر بسیار د‌‌‌شوار است.وی د‌‌‌ر عین حال با اشاره به آمارهای موجود‌‌‌ د‌‌‌ر زمینه آسفالت معابر شهری د‌‌‌ر شیراز، گفت: سال ۹۷ حد‌‌‌ود‌‌‌ یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع عملیات آسفالت د‌‌‌ر شیراز اجرا شد‌‌‌ه بود‌‌‌.معاون شهرد‌‌‌اری شیراز این میزان د‌‌‌ر سال ۹۸ را حد‌‌‌ود‌‌‌ یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع اعلام و اضافه کرد‌‌‌: حجم کار انجام شد‌‌‌ه طی ۴ ماه اول امسال حد‌‌‌ود‌‌‌ یک میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع بود‌‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.