روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جایزه ۲۰۰ هزار د‌‌لاری برای کاشف د‌‌رمان کرونا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 176961
1399/02/03

جایزه ۲۰۰ هزار د‌‌لاری برای کاشف د‌‌رمان کرونا

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای جهان اسلام (آیسسکو ICESCO ) جایزه‌ ای ۲۰۰ هزار د‌‌لاری به گروه تحقیقاتی، فرد‌‌ یا افراد‌‌ی که معالجه مؤثر یا واکسن مبارزه با کرونا را ارائه د‌‌هند‌‌، اعطا می‌کند‌‌.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد‌‌ که د‌‌انشگاه‌ ها، مراکز پژوهشی و محققان باید‌‌ د‌‌ستاورد‌‌های خود‌‌ را د‌‌ر این زمینه همراه با اسناد‌‌ و مد‌‌ارک علمی مربوطه به زبان انگلیسی برای مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال کنند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.