روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ششمین نمایشگاه مطبوعات خلیج‌فارس د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رعباس برگزار می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166257
1398/10/24

ششمین نمایشگاه مطبوعات خلیج‌فارس د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رعباس برگزار می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌ششمین نمایشگاه مطبوعات منطقه‌ای خلیج‌فارس همزمان با هفد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همین نمایشگاه سراسری کتاب هرمزگان برگزار می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرکل فرهنگ و ارشاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اسلامی هرمزگان گفت: این نمایشگاه منطقه‌ای با حضور استان‌های ساحلی و جنوبی کشور برگزار می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
به گزارش ایرنا، رضا کمالی زرکانی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ون شک حضور همه ظرفیت رسانه‌ای استان‌های جنوبی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کنار هم می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به ایجاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت رسانه‌ای و هم‌افزایی مطبوعات و تباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل تجربه و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستاورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها منجر شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بخش نمایشگاهی این جشنواره امسال به صورت منطقه‌ای همزمان با هفد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همین نمایشگاه سراسری کتاب هرمزگان از ۱۲ تا ۱۸ بهمن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر محل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ائمی نمایشگاه‌های بند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رعباس د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سه راه جهانبار برگزار می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.