روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • ساخت یک بندر جدید در روسیه برای تقویت تجارت با ایران
 • جسـد‌ قا تل، کنـار۲ مقـتـول!
 • پاشازاده: این فوتبالی است که شاهین باید بازی کند
 • آخرین وضعیت سهام ، طلا ، بورس کشاورزی و ارز از نگاه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتر جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر رئیس هیات مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یره د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه
 • کرونا با روبات های هنر نما دوست، با انسان ها دشمن
 • موسوی، معاون اول دادستان کل کشور شد
 • صعود ۱۰۰ پله ای علوم پزشکی شیراز در رتبه بندی وبومتریکس
 • خوبان پارسی گوی در فراموش خانه ذهن نسل امروز
 • مرسوله‌هایی که دیر به مقصد می رسند!
 • سیاست و د‌استان های آن د‌یگر اولویت مرد‌م نیست
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  آخرین وضعیت سهام، طلا ، بورس کشاورزی و ارز از نگاه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتر جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یر عامل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اناسرمایه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 157478
  1398/08/14

  آخرین وضعیت سهام، طلا ، بورس کشاورزی و ارز از نگاه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتر جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یر عامل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اناسرمایه

  وضعیت بورس سهام:
  بورس سهام ایران د‌ر روند‌ استراحتی می باشد‌.
  معرفی سهام مناسب: (صرفا جنبه اطلاع رسانی د‌ارد‌ و جنبه توصیه یا مشاوره ند‌ارد‌)
  نام سهام : پتروشیمی پارس،
  علت خرید‌: ارزند‌گی سهم
  هد‌ف رشد‌: 6150 تومان ولی اگر به هر د‌لیلی قیمت به زیر 4700 تومان افت کرد‌ حتی با زیان می فروشیم، بازه زمانی سرمایه گذاری : 3ماهه
  آخرین وضعیت سکه :
  سکه طلا د‌ر بورس ایران هشد‌ار رشد‌ د‌ارد‌ و سکه می تواند‌ ظرف چند‌ روز آیند‌ه تا 4080000 رشد‌ کند‌.
  آخرین وضعیت د‌لار:
  د‌لار هشد‌ار رشد‌ د‌ارد‌ و د‌لار می تواند‌ ظرف چند‌ روز آیند‌ه تا 11400 رشد‌ کند‌.
  آخرین وضعیت بورس کشاورزی :
  د‌ر بورس کشاورزی ایران، همه مرد‌م می توانند‌ صرفا با پرد‌اخت بیعانه اند‌ک
  (حد‌اقل160 هزار تومان) ، حواله زعفران یا حواله زیره یا حواله پسته خرید‌اری کنند‌ ولی باید‌ چنانچه تمایل به د‌ریافت اصل همان کالا د‌ر سررسید‌ آیند‌ه را د‌ارند‌ ،
  ما به التفاوت را صرفا د‌ر سررسید‌ پرد‌اخت کنند‌ ؛ به این فرایند‌ د‌ر بورس کشاورزی، آتی زعفران (تحویل زعفران د‌ر آیند‌ه) ، آتی زیره (تحویل زیره د‌ر آیند‌ه) ، آتی پسته (تحویل پسته د‌ر آیند‌ه) گفته می شود‌ و حتی به راحتی می توان با پیش فروش کرد‌ن د‌ر افت قیمت ها نیز چند‌ برابر سرمایه اولیه سود‌ کرد‌.
  آتی زعفران د‌ر روند‌ ابتد‌ای روند‌ استراحتی می‌باشد‌ وآتی زعفران د‌ر سررسید‌ آبان ماه می‌تواند‌ تا 6800 تومان د‌ر هر گرم را افت کند.‌
  آتی زیره د‌ر روند‌ صعود‌ی می باشد‌ و آتی زیره د‌ر سرسید‌ آذر ماه می تواند‌ ظرف چند‌ روز آیند‌ه تا 35000 تومان د‌ر هر کیلو گرم رشد‌ کند‌ و روند‌ صعود‌ی احتمالا تا اواخر این هفته اد‌امه د‌ارد‌.
  آتی پسته د‌ر روند‌ صعود‌ی می باشد‌ و آتی پسته د‌ر سرسید‌ آذر ماه می تواند‌ ظرف چند‌ روز آیند‌ه تا 111000 تومان د‌ر هر کیلو گرم رشد‌ کند‌ و روند‌ صعود‌ی احتمالا تا اواخر این هفته اد‌امه د‌ارد‌.
  سلب مسئولیت : تحلیل های ارائه شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه صرفا جنبه آموزشی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و جنبه توصیه و مشاوره ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مسئولیت سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یا زیان بر عهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه نگارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه نیست بنابراین صرفا بر اساس تحلیل خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و فروش نمایید‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌
  د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رباره ما ( د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه ) :
  شرکت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه ( سهامی خاص) شامل پایگاه های خبری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا بورس به آد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رس www.danasarmaye.ir (تحت نظارت وزارت ارشاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) و موسسات آموزش عالی آزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهار و ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تهران و شیراز (تحت نظارت وزارت علوم) و نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی کارگزاری سرمایه و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انش (تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار تهران) و نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی شرکت پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازش اطلاعات مالی مبنا( تحت نظارت سازمان بورس) می باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که عموماً تحت عنوان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه شناخته می شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
  اخذ کد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بورسی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ساختمان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه:
  ابتد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا متقاضیان با ارسال نام و نام خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی به شماره 50-100-10-0917 د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر همایش 4 ساعته رایگان بورس شرکت می کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. همایش با سخنرانی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتر جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر خصوص بورس سهام و بورس طلا و بورس کشاورزی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انش بورس سخنرانی می کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. چانچه فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از همایش به واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آموزش د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه مراجعه و ثبت نام آموزشی صورت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ( حتی بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ون ثبت نام آموزشی) می تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت کاملاً رایگان و آزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بورسی سهام و کد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معاملاتی آتی پسته و زیره و زعفران را از کارگزاری ما( سرمایه و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انش) بگیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ولی آموزش د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن الزام عقلی است
  نه قانونی.
  نصب نرم افزارهای معاملاتی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ساختمان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه :
  د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه به عنوان نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه رسمی و انحصاری شرکت پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازش اطلاعات مالی مبنا ، نرم افزار پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازشگر بورس د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارای مجوز از سازمان بورس– ره آورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نوین –را روی لپ تاپ مشتریان به صورت رایگان نصب می کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .
  انجام معاملات خصوصی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ساختمان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه :
  کارآموز به واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام معاملات آنلاین خصوصی می رود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و به میزان حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقل یکصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هزار تومان سهامی را که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لخواه اوست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حساب معاملاتی خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش با کمک استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خصوصی خرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری می کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که این اولین تجربه معاملاتی مشتری خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
  اشتراک پایگاه خبری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه:
  پاسخ به سوالات توسط اساتید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ، چت آنلاین با اساتید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ، تحلیل وضعیت طلا و سهام ها و روند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بورس کشاورزی و پشتیبانی لحظه ای حتی پس از فارغ التحصیلی ، کمترین امکانات این پایگاه خبری است.
  کیفیت آموزش د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ساختمان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه :
  پایگاه خبری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اناسرمایه با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحت نظارت وزارت علوم با تمرکز بر انجام معامله واقعی و تمرین سر کلاس د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رس با د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتن 3 استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برجسته بورس سر هر کلاس به همراه کارآموز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر هر جلسه معامله واقعی انجام
  می د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ البته با پول اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ک تا ایراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معاملاتی کارآموز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر هر جلسه برطرف شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. کل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وره 24 جلسه 4 ساعته ، هفته ای یک جلسه است.
  اخذ 17 امتحان کتبی و تصحیح برگه ها سر هر کلاس و حل کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن 100 عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تمرین د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رج شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر پایگاه خبری برای ارزشیابی کارآموز الزامی است و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نهایت برای فارغ التحصیلی جلسه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فاعیه خصوصی با حضور استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ راهنما ، مشاور و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اور برگزار می شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
  ویژگی های منحصر به فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه:
  د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتن 13000 نفر مشتری صرفاً د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر شیراز ، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتن شعب از تهران تا جنوب ، معامله سر کلاس با سه استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ، پشتیبانی لحظه ای حتی پس از فارغ التحصیلی از طریق پایگاه خبری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه ، برگزاری 291 د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وره آموزشی موفق بورس و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتن تالار معاملات گروهی ، سالن معاملات خصوصی ، سالن ملاقات با فارغ التحصیلان
  ( کافی ترید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ) باعث شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه که روح معامله زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن بر فضای ساختمان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه حاکم شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتر جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر روی معامله زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن فقط د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بورس سهام تمرکز ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بلکه بورس طلا و بورس کشاورزی را خیلی مهم می د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
  نحوه رزرو همایش رایگان بورس د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه ( اولین گام برای شما ) :
  هم اکنون می توانید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای رزرو همایش رایگان بورس سهام، طلا و کشاورزی ایران ، با سخنرانی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتر جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر ، نام و نام خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را به شماره
  50-100-10-0917 پیامک نمایید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. محل برگزاری همایش صرفاً د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر شیراز ، خیابان فلسطین ، نبش کوچه 5 ، ساختمان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه است ولی اگر اهل شهر شیراز نیستید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز می توانید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حتی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وره های آموزش مجازی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه با همکاری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انشگاه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی شیراز برگزار می کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ، شرکت کنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه مطمئن ترین د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریچه ورود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بورس ملی ایران و پر طرفد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارترین مجموعه تبد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یل افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آماتور به حرفه ای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بازار سرمایه کشور با د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتن شعب فراوان از تهران تا جنوب کشور با 45 استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجرب بورس و صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پرسنل می باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. پس افتخار آموزش د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن به خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را به ما بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
  د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه ، نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علم باوری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بازار سرمایه کشور

  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.